Verv og nyansettelser

EFFEKTIVE FARGEKODER: Bildet er en visning av kjelleretasjen i NMBU Urbygningen, tilrettelagt for murer. Nye murerarbeider er vist i rødt, nye stålkonstruksjoner i gult, nye betong- og steinelementer i grått, øvrige nye elementer i grønt og eksisterende elementer i blått. Foto: 4B ARKITEKTER. Du kan lese mer om prosjektet her.

Vi vokser med oppgaven

Med den voksende interessen, utbredelsen og implementeringen av åpne formater, vår metodikk og økende aktualitet som en fri og uavhengig arena for innovasjon – på tvers av en byggenæring i rask endring – har buildingSMART Norges stab i de siste årene vokst kraftig. Først ble den doblet med ansettelsen av Sigve Pettersen som prosjektleder i 2016. I 2017 har den på nytt blitt doblet gjennom ansettelsene av Jacky Chi Ho Lau og Anne Østerbø Mevatne.

 

Sigve Pettersen utpekt til «Leder for Innovasjon og Utvikling»

For å ha et skarpt fokus på innovasjon i – og utvikling av – organisasjonen spesielt og næringen generelt, besluttet vi mot slutten av 2017 å holde oss med en dedikert leder for innovasjon og utvikling. Vår tidligere prosjektleder Sigve Pettersen har ikke bare utdanningen og erfaringsbakgrunnen for en slik stilling, han har også en brennende interesse for området. Dette gjorde det naturlig å omdefinere hans stilling.

Jacky Chi Ho Lau ansatt som prosjektleder

Lau skal utvikle og støtte implementering av åpenBIM på tvers av byggenæringen og da med et spesielt fokus på å etablere en norsk forvaltningsenhet for å realisere det enorme potensialet som ligger i «buildingSMART Data Dictionary» (bSDD.)

Chi har derfor fått ansvaret for å opprette – og drifte – den nye forvaltningsenheten for buildingSMART Data Dictionary (bSDD) i Norge, og gi støtte til arbeidet med en tilsvarende enhet i den internasjonale moder-organisasjonen. Dette er et viktig arbeid som vil komme hele næringen til gode.

Lau har en bachelor i informasjonsteknologi fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Siden den gang har han i det store og hele jobbet med åpenBIM på ulike nivåer og i forskjellige sammenhenger. Rett etter studiene tok han fatt på en jobb som programmerer hos Jotne EPM Technology.

Blant de gjeveste norske byggherrene Lau har jobbet med kan St. Olavs Hospital, Helse Sør-Øst og Statsbygg nevnes. Alle spydspisser i implementeringen av åpenBIM. Og alle med på det ambisiøse initiativet «Joint Statement openBIM» som trådte i kraft 1. juli 2016. Et initiativ ment å skjerpe kravene til bruk og implementering av åpenBIM. Dypt, vesentlig og varig.

 

Anne Østerbø Mevatne – ansatt som internasjonal prosjektkoordinator

For å trygt lose i havn tunge digitaliseringsprosjekter nasjonalt og globalt har buildingSMART ansatt Anne Østerbø Mevatne i en stilling som prosjekt-koordinator.

Østerbø Mevatne bringer med seg et sosiologisk perspektiv inn i organisasjonen. Noe som i seg selv burde vekke oppsikt. At en organisasjon som inntil relativt nylig hadde som sitt fremste formål å fremme åpne standarder og frie formater nå ansetter en sosiolog, sier mye om hvor langt buildingSMART har utviklet seg som organisasjon og i hvilken retning det nå bærer. Stillingen som Mevatne går inn i deles mellom buildingSMART Norge og buildingSMART International.

Da vi skulle ansette en internasjonal prosjektkoordinator, lette vi etter noen med et ferskt og originalt perspektiv på næringen. Noen som kunne være med å utvikle oss på den videre reisen. Som sosiolog med bakgrunn og erfaring fra omfattende endrings-reiser i forbindelse med vidtrekkende digitaliserings-prosesser fra det offentlige, var Østerbø Mevatne en glimrende kandidat.

Østerbø Mevatne er utdannet sosiolog ved universitetet i Bergen hvor hun skrev masteroppgave om hvordan studenter ved NHH oppfattet sin egen status, forstått som «elitestudenter». Etter dette har hun blant annet vært ansatt i skatteetaten i 3 år hvor jobbet hun med forankring, utrulling og endringsledelse i prosjektet «Modernisering av grunnlagsdata.» Et prosjekt som i korte trekk gikk ut på å få norske virksomheter til å innrapportere data på nye formater, og gjennom nye digitale kanaler.

Deretter jobbet Østerbø Mevatne med den digitale modningsreisen i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Et kompetansesenter som gjennom blant annet; arbeidsrettet integrering, bosetting, norskopplæring, samfunnskunnskap, dialog og likeverdige offentlige tjenester, skal være en pådriver for integrering og mangfold.

Som internasjonal prosjektkoordinator vil hun ikke bare ha en sentral posisjon i buildingSMART Norge, Østerbø Mevatne vil også jobbe tett med den internasjonale ledelsen i organisasjonen, koordinere utviklingsprosjekter på tvers av de respektive nasjonale avdelingene og jobbe med en lang rekke ytterst oppegående faggrupper og prosjekter.

Til daglig vil hun være en del av vår norske avdeling og ha arbeidssted på MESH i Tordenskiolds gate.

 

Fortsatt norsk lederskap av «ISO TC59/SC13»

Jøns Sjøgren overtar stafettpinnen etter Kjell Ivar Bakkmoen. Sjøgren ble tidlig i august 2017 formelt valgt som ny leder av «ISO/TC59/SC13.» fra januar 2018. Han overtar etter Kjell Ivar Bakkmoen som etter mange år i vervet ikke lenger kunne få forlenget sitt engasjement.

Med dette leder Norge fortsatt både det internasjonale og europeiske standardiseringsarbeidet når det kommer til åpenBIM gjennom komiteene «ISO/TC 59/SC 13 og CEN/TC 442.» I den europeiske komiteen er buildingSMART Norge opptatt av at de gjeldende internasjonale standardene (ISO) på området gjøres til europeiske standarder (CEN.) Dette er helt avgjørende for å unngå at det utvikles motstridende standarder i Europa.

«ISO/TC 59» er en overordnet komite som favner et bredt spekter av fagområder. Fagområder som dekkes av egne underkomitér med egne ledere og sekretariater, såkalte «SC’er.» SC 13 er den underkomiteen som dekker det vi til daglig kaller åpenBIM. Hver SC har igjen en rekke underliggende arbeidsgrupper som jobber med konkrete prosjekter ment å  føre fram til en standard. Hver arbeidsgruppe består gjerne av et sted mellom ti og femten eksperter. Totalt består derfor ISO/TC 59 av nærmere 500 personer.

Du kan lese mer om komité-strukturene på Standard Norges hjemmesider.

 

Sjøgren leder valgkomiteen for buildingSMARTs styre

Ikke bare det norske, men også det internasjonale. Det er vi glade for. Jøns Sjøgren har jobbet mange år i buildingSMART-miljøet og vært en sentral figur i utviklingen av såvel teknologien som organisasjonen. Nasjonalt og internasjonalt. Dette har etterhvert gitt ham et unikt og rikt kontaktnett. Dette store og dype nettverket, sammen med hans samlende egenskaper, har gjort Sjøgren til et klart førstevalg når det kommer til å lede valgkomiteen som innstiller kandidater til styret. Ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Dette er en viktig og sentral rolle som har stor påvirkning på hvilken retning organisasjonen skal utvikle seg i.

Alle som har sitt daglige virke i buildingSMART, nasjonalt og internasjonalt, alle medlemmer og samarbeidspartnere, er glade for at Sjøgren har takket ja til jobben.