Styrets beretning

Illustrasjon: Statsbygg. «Nytt Nasjonalmuseum» var ett av de aller første prosjektene hvor Statsbygg forlangte løsningsforslag levert digitalt på en felles BIM-server. Du kan lese mer om prosjektet her.

Styret 2016

På årsmøtet 2016 ble følgende styre valgt:

Styreleder

Steinar Frydenlund, Helse Sør-Øst.

Nestleder

Gabrielle Bergh, LINK arkitektur.

Ordinære styremedlemmer

Birgit Farstad Larsen, COWI. Gjenvalg.

Jan Myhre, Statsbygg. Gjenvalg.

Kristin Omholt Jensen, Rendra. Ny.

Øyvind Skarholt, Byggevareindustrien. Gjenvalg.

ldar Kirkhorn, Vianova Systems. Gjenvalg.

Øyvind Monrad-Krohn, GK Norge. Ny.

Varamedlemmer

Vara 1: Carl Thodesen, NTNU. Ny.

Vara 2: Øivind Rooth, DiBK. Gjenvalg.

Vara 3: Årsmøtet ga styret fullmakt til å velge et tredje varamedlem ved behov.

Det er ikke utbetalt noen godtgjørelse til styrets medlemmer i løpet av 2016.

Revisor

Jan Egil Aase i Forus Revisjon ble valgt som revisor for 2015.

 

Valgkomité

Årsmøtet valgte følgende valgkomité for valg i 2017:

Komiteleder: Jøns Sjøgren, Boligprodusentene. Anita Moum, Sintef Byggforsk.

Bengt Herning, Virke Byggevarehandel.

Frode Mohus, Statsbygg.

Styremøter

Det har vært avholdt syv styremøter siden fjorårets årsmøte.

 

Medlemmer

Det var per 31.12.2016 102 medlemmer av buildingSMART Norge. Dette er 21 flere enn ved årets inngang. Vi kan derfor trygt si at byggenæringen er stadig bedre representert i buildingSMART Norge. Samtidig er det også åpenbart at potensialet for å øke medlemsmassen fortsatt er betydelig.

En av foreningens klareste prioriteringer har alltid vært å øke byggenæringens effektivitet og ressursbevissthet gjennom å fremme bruken av åpenBIM i flest mulig prosjekter. Styret og sekretariatet jobber av den grunn kontinuerlig videre for å få flere medlemmer. Spesielt interessert er styret i å knytte til seg flere medlemmer innenfor segmentene «byggherrer» og «entreprenører» og især på infrastruktursiden av næringen. Ikke bare er disse sentrale i enhver byggeprosess, de er også ytterst sentrale når det kommer til å kunne kreve bruk av åpenBIM i de respektive prosjekter.

Kontingent

Kontingentstrukturen besluttet på årsmøtet i 2012 er som følger:

Ordinære medlemmer  Kontingent NOK
Partnere minimum 500 000
Private og offentlige bedrifter betaler medlemskontingent iht. omsetning*
*Omsetning >1.000.000.000 110 000
*Omsetning 400-999.999.999 77 000
*Omsetning 150-399.999.999 55 000
*Omsetning 50-149.999.999 38 000
*Omsetning 25-49.999.999 22 000
*Omsetning 10-24.999.999 12 000
*Omsetning 5-9.999.999 7 000
*Omsetning 0-4.999.999 3 500
Offentlige etater 55 000
Bransjeorganisasjoner 28 000
Forskningsinstitutter 22 000
Tekniske etater og kommuner 9 500
Utdanningsinstitusjoner 5 500

 

Partnere

Det er ingen nye partnerskapsavtaler for 2016.

 

«Strategiplan» og «Fokusområder»

Styret og sekretariatet har fulgt de retningslinjer som er dokumentert i «Strategiplan 2014-17» og «Fokusområder 2016-17.» Disse dokumenter beskriver foreningens formål og virke på et generelt nivå. Styret samarbeider fortløpende med sekretariatet om hvordan foreningens oppgaver skal prioriteres. I 2016 har styret revidert fokus-dokumentet til Fokusområder 2017. Det er gjort en forenkling og tydeliggjøring, og tilpassing til veksten i sekretariatet.

 

Sekretariatet

Sekretariatet i buildingSMART Norge planlegger, tilrettelegger og utfører det daglige arbeidet med informasjon, møter, arrangementer og utviklingsarbeid. Sekretariatet leier kontorplass hos Standard Norge. Lokaliseringen gir et godt samarbeidsklima med Standard Norge. Sekretariatet leier kontorplass hos Standard Norge. Lokaliseringen gir et godt samarbeidsklima med Standard Norge.

Sekretariatets arbeid er organisert slik:

Daglig leder

Anstein Skinnarland har vært daglig leder i buildingSMART Norge fra 01.01.2016. Daglig leder er ansvarlig for ledelse, planlegging og gjennomføring av foreningens aktiviteter.

Prosjektledere

I 2016 ønsket styret å utvide staben og ansatte to prosjektledere. I november begynte Sigve Pettersen. Jacky Chi Ho Lau ble også ansatt i 2016. Han begynner i jobb 1. juni 2017.

Ansvar: Organisere, gjennomføre, delta og fasilitere forskjellig utviklings- og standardiseringsprosjekter for buildingSMART, samarbeidspartnere.

Utdanningskoordinator

Eilif Hjelseth, iBIM.

Ansvar: buildingSMART Norge sin kompetanseplan, inkludert læreplaner og sertifiseringsordning nasjonalt og internasjonalt, Studentpris, studentseminar, studentveiledning og utdanningssiden på www.buildingsmart.no.

Informasjonskonsulent

Morten Iversen og Tyrild Holt Dyrdahl, Webtekst AS.
Ansvar: Kommunikasjonsplan, nyhetsbrev, hjemmeside, medie- og samfunnskontakt.

Regnskap

Regnskapsfører i 2015 har vært SpareBank 1 Regnskapshuset BV AS.

 

Kostnader

Foreningens midler brukes utelukkende til verdiskapende aktiviteter som utvikler og implementerer åpenBIM i Norge og internasjonalt. De største utgiftspostene i budsjetter for 2016 har vært:

 • Lønn daglig leder.
 • Rekruttering, ansettelse og lønn til prosjektleder.
 • Medlemskap og deltakelse i buildingSMART International.
 • Drift og utvikling buildingSMART Norge Guiden.
 • Administrative kostnader til sekretariatet.
 • Nyhetsbrev og informasjonsarbeid.

 

Undergrupper

Det er etablert to norske undergrupper. Disse fungerer som de nasjonale speilkomiteer til henholdsvis brukergruppen (IUG – International User Group) og den tekniske gruppen.

 

Teknisk undergruppe

Teknisk undergruppe gir norske brukerinnspill til utvikling av buildingSMART-standardene og representerer Norge i de tekniske toppmøtene i buildingSMART International som blir holdt hvert halvår. Undergruppene har gjort en viktig oppgave for å sikre norske interesser i det tekniske standardiseringsarbeidet. Ole Kristian Kvarsvik er på årsmøtet utnevnt som leder av den tekniske undergruppen. Gruppens medlemmer, og deres deltakelse internasjonalt er:

 • Bjørn Stangeland – Blant annet medlem av ISG, Implementation Support Group, en gruppe programvareutviklere som implementerer IFC.
 • Håvard Bell, medlem av MSG – Model Support Group som utvikler IFC-modellen.
 • Kjell Ivar Bakkmoen, leder av den internasjonale brukergruppen, IUG.
 • Sigurd Wirstad, forsvarsbygg – erfaren bruker.
 • Øivind Rooth, Leder av Regulatory Room.

 

Tverrfaglig brukerforum

Tverrfaglig brukerforum er en felles tverrfaglig arena for å definere og jobbe mot felles mål om effektivisering av byggenæringen, på strategisk nivå. Det består av representanter fra de bransjespesifikke brukergruppene, og er et rådgivende organ for styret og daglig ledelse i buildingSMART Norge, og bidrar til oppfyllelse av foreningens strategiplan. Styret ble på årsmøtet pålagt å organisere arbeidet med Tverrfaglig brukerforum. Styret har delegert ledelsen av denne til daglig leder, Anstein Skinnarland. Gruppen møttes 6 ganger i 2016.

Brukergrupper som er representert i Tverrfaglig Brukerforum er

 • Arkitektbedriftene i Norge.
 • Entreprenørforeningen for Bygg og Anlegg.
 • Nelfo, for tekniske entreprenører.
 • Rådgivende Ingeniørers Forening.
 • Virke byggevarehandel.
 • Boligprodusentenes forening.
 • Byggherreforum.
 • Byggevareindustriens forening.Andre bransjer er representert gjennom enkeltpersoner som representerer bransjen for buildingSMART Norge:
 •  Programvareindustrien.
 • Infrastruktur.
 • Utdanning.I tillegg deltar følgende som liaison:
 • Direktoratet for Byggkvalitet.
 • Standard Norge.

 

Samarbeidsavtale med Direktoratet for Byggkvalitet

I 2014 tegnet Direktoratet for Byggkvalitet samarbeidsavtale med buildingSMART Norge. Avtalen definerer felles fokusområder. I tillegg følges avtalen opp med et årlig vedlegg som omfatter konkrete prosjekter og finansiering av disse. I 2016 bevilget DiBK midler til delfinansering av det internasjonale prosjektet «SAC Task 1,» sammen med Statsbygg.

 

buildingSMART Norge i Norden

buildingSMART Norge deltar i det nordiske samarbeidet og har observatørstatus i buildingSMART Nordics styremøter.

Daglig leder og styreleder er buildingSMART Norges observatører i det nordiske styret.

 

Deltakelse på internasjonale møter

buildingSMART Norge og det norske miljøet har vært godt representert på de internasjonale møtene. Norge har hatt så mange delegater at vi har kunnet sikre deltakelse i alle parallelle sesjoner og mange arbeidsgrupper. I 2016 ble møtene, buildingSMART International Standards Summits, som avholdes hvert halvår, arrangert i Rotterdam, Nederland og Jeju, Sør-Korea.

 

Internasjonal representasjon

bS International board:

• Jan Myhre, nestleder.

Management Executive:

• Kjell Ivar Bakkmoen.

Standards Committee:

 • Håvard Bell (for Catenda).
 • Lars Christian Fredenlund (for coBuidler)
 • Ole Kristian Kvarsvik (for bSN).
 • Øivind Rooth (For DiBK).
 • Anstein Skinnarland (for bSN).
 • Bjørn Stangeland (for Nemetschek).International User Group:
 • Kjell Ivar Bakkmoen (Leader).
 • Anstein Skinnarland.
 • Bjørn Stangeland.Andre deltakere i Rooms og arbeidsgrupper:
 • Håvard Bell (Product Room og Technical Room).
 • Kjell Ivar Bakkmoen (Building Room SC).
 • Øivind Rooth (Regulatory Room).
 • Bjørn Stangeland (Technical Room).
 • Inge Vidar Aarseth (Building and Product Rooms).
 • Johnny Jensen (Infra Room).
 • Aleksander Bjaaland (Product Room).
 • Lars Bjørkhaug (Product Room).
 • Lars Christian Fredenlund (Product Room).
 • Halvard Gavelstad (Product Room).
 • Per Jæger (Product Room og Technical Room).
 • Jacob Mehus (Product Room).
 • Jøns Sjøgren (Product Room).
 • Jorulv Rangnes (Product Room).
 • Espen Schulze (Product Room).
 • Sigve Pettersen (Product Room).
 • Steen Sunesen (flere arbeidsgrupper).
 • Eilif Hjelseth (Professional Certification).
 • Anstein Skinnarland (Building Room og flere arbeidsgrupper).

 

buildingSMART Norge Arrangement

Medlemsmøter

Det ble avholdt 3 medlemsmøter i 2016, med tema:

• 16. mars: Årsmøte, og medlemsmøte om Digitalt veikart.

• 31. august: Hvordan øke kompetansen innen åpenBIM på en optimal måte?

• 18. oktober – AEC3s Nick Nisbet la fram sin rapport laget for Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) om IFC4 og koblingen mot GIS.

 

buildingSMART Norge Konferansen

Det ble avholdt en vellykket buildingSMART-konferanse 21. april hvor det overordnede temaet var hvordan ALLE leddene i den lange verdikjeden som utgjør et byggeprosjekt kan plukke opp metodikk, verktøy og prosesser, og begynne å bruke åpenBIM i dag. Konferansen var svært populær, og vi måtte til slutt stenge for påmelding. Vi satte for tredje år på rad rekord i antall deltagende med 247 personer innenfor dørene.

 

Studentseminar

Studentkonferansen 20.november førte til et rekordstort oppmøte på rundt 250 deltakere. Den ble arrangert av foreningen BIMfag, Fagskolen Oslo Akershus og buildingSMART Norge.

 

Lilleaker, 10. februar 2017