STRATEGIARBEID

FOTO: VEIDEKKE AS. Veidekke gjennomfører i størst mulig  grad prosjekter med sin samarbeidsmodell hvor åpenBIM spiller en vesentlig rolle for at alle funksjoner kan samles i en tidligfase. Noe som gir feilfrie bygg til rett pris, og innen tidsfristen

Hvor går veien videre?

 

På tide med fornyelse

Vår første strategiplan ble lagt allerede i år 2010. Vår visjon og formål var den gang å «Bidra til et bærekraftig bygd miljø gjennom smartere deling av informasjon og kommunikasjon mellom alle aktørene i bygg, anlegg og eiendoms-sektoren.»

Som strategi er dette fortsatt like aktuelt. buildingSMART Norge jobber i bunn og grunn med akkurat de samme samfunns-målene i dag som den gang vi ble etablert, men etter åtte år med en profesjonell administrasjon i ryggen, vet vi i dag langt mer om både behovene og mulighetene som finnes. Denne akkumulerte kunnskapen og erfaringen ønsker styret skal manifestere seg i strategiplanen for 2018 – 2021.

Gjennom store deler av det foregående året har de tre ansatte i buildingSMART – i tett samarbeid med medlemmer, styret og eksterne krefter – ruget og finslipt på en helt ny strategisk plattform. En strategi som strekker seg langt fram i tid og har mange delmål på veien. En enklere, tydeligere og mer fleksibel strategi spesialtilpasset en fremtidig, raskt omskiftelig virkelighet man i dag bare så vidt kan skimte konturene av.

 

En åpen og inkluderende arena for innovasjon 

Med bakgrunn i denne nye og langsiktige strategien skal organisasjonen nå utvikle metoder for å bli en mer tydelig og aktiv arena for innovasjon. Endringstakten akselererer eksponentielt. Det er derfor ikke enkelt å se for seg hvordan ting vil bli gjort i næringen i 2030 og videre. Av den grunn har det vært helt avgjørende å snekre sammen en dynamisk strategi som er så solid at den lar oss navigere i – og som holder skuta flytende gjennom – ukjente farvann. En strategi som kan gjennomsyre alt vi gjør og alt vi tenker.

 

Et interoperabelt hjerte

Organisasjonen ble i sin tid startet som et svar på felles utfordringer. Flere tunge aktører og oppegående fagmiljøer innså at det var en lang rekke utfordringer man verken kunne løse internt i et enkelt fagmiljø eller organisasjon. Utfordringene man den gang så krevde overførbare, interoperable løsninger. Fordi man innså at man var avhengig av hverandre startet man på sent nittitall det som etterhvert skulle få navnet buildingSMART. Svaret den gang var å enes om digitalisering, felles åpne formater og hva disse skulle inneholde. En naturlig forlengelse av dette samarbeidet tror vi er å invitere næringen inn til en åpen og inkluderende arena hvor vi i fellesskap kan finne ut hvordan best bygge videre på den solide innsatsen som er lagt ned og finne felles løsninger på de problemene vi alle står ovenfor.

 

En stabil grunnmur for grensesprengende ideer 

Som den fremste utvikleren og beskytteren av standardiserte formater for en byggenæring i rask endring er det buildingSMARTs viktigste rolle framover å tilby en solid grunnmur for innovasjon. At det for mange kan synes som om innovasjon og standardisering er diametralt motsatte størrelser, har vi stor forståelse for. Slik er det imidlertid ikke. Tvert imot er det nettopp samspillet mellom innovasjon og standardisering som på sikt vil sørge for at verden beveger seg framover, uten å gå fullstendig av hengslene.

En av grunnpilarene for det kommende innovasjonsprogrammet er da også å være en «muliggjører» for en smartere og grønnere fremtid i tråd med behovet skissert i Digitalt veikart.

Vi tror veien til en slik posisjon går gjennom å ha en bredere horisont, omfattende eksperimentering og inkludering av miljøer man så langt kanskje ikke har definert som interessante å lytte til i sammenheng med byggenæringen.

 

Fylle begrepene

Et begrep som «den digitale tvilling» har med byggenæringens veikart fått tyngde, oppmerksomhet og forståelse. Det er bra, men hva vi skal fylle begrepet med av krav, spesifikt innhold og formater, er ikke gitt. Under innovasjonsprogrammets paraply vil vi derfor invitere inn aktører fra mange felt og sammen teste og eksperimentere oss fram til potente løsninger og definisjoner.

Det er vår tro at en slik angrepsvinkel fører til ny og overraskende kunnskap, som igjen fører oss til nye kunnskapsnivåer og enda bedre standarder. Solide standarder vil sørge for orden og system i implementeringen av nye ideer. Noe som igjen gjør den digitale grunnmuren mer robust og større, slik at atter nye ideer får rom til å blomstre. Fra en slik synsvinkel inngår innovasjon og standardisering i en nødvendig symbiose hvor ideer føder oppegående standarder. Og stadig bedre standarder sørger for stabile rammer for ny, grensesprengende innovasjon.

 

En nøytral og brukerstyrt arena 

buildingSMART sin rolle oppi dette skal først og fremst være fasilitatorens. Altså den som tilrettelegger for prosessene og binder det hele sammen. Organisasjonen som sådan vil gjerne framstå som smidig, inkluderende og raus, men har ingen ambisjoner om å være noe annet enn en organisasjon drevet av medlemmenes behov og ønsker. Noe som så langt har vist seg å bære langt.

 

Innovasjon som spydspiss  

I buildingSMARTs nye og smidigere strategi står det blant annet at organisasjonen skal «utvikle effektive plattformer for å drive innovasjon, grunnlag for standardisering og kompetanse…» Innovasjonsprogrammet skal være en spydspiss i dette arbeidet og sørge for at de formaliserte standardene finner nye kanaler og tilpasses ny teknologi og nye grensesnitt, men også at umodne standarder og nybrottsarbeid raskere finner sin form, utbredelse og anvendelse.

For å få til dette ønsker vi å dra veksler på andre nettverks arbeid og initiativer. Et godt eksempel på dette kan være «LivingLAB.» Dette er en testarena og globalt nettverk som jobber aktivt med å realisere FNs bærekraftmål. Hvorav ett er et mer bærekraftig bygd miljø. Skal vi forbli relevante for næringen generelt og våre medlemmer spesielt, er det helt avgjørende at vi fokuserer tungt på innovasjon. Av den grunn vil vi gjerne bli sett og forstått i sammenheng med nettverk som «LivingLAB.» Dette tror vi vil tydeliggjøre vår misjon på et helt annet nivå, at brukerbehovet vil vokse seg større og at standardiseringen – også den formelle – vil bli både smidigere og mer hensiktsmessig.

 

Raus, inkluderende og givende 

Like viktig som å se utover og tenke utradisjonelt når det kommer til å finne optimale samarbeidspartnere og nettverk med sammenfallende interesser, er det imidlertid å lytte til og følge med på alt det som skjer lokalt. Norge har lenge gått foran og vist vei for resten av verden. Det skal organisasjonen fortsette å gjøre, og det med bred basis i medlemmenes behov og alt som foregår her til lands.

 

Noen må gjøre fremtiden mulig 

Et medlemskap i buildingSMART har for mange – så langt – vært en vei til å forbli konkurransedyktige på sine respektive, tradisjonelle fagfelt gjennom digitaliseringen.

Framover er det vårt håp at det å tegne medlemskap i langt større grad vil handle om å forberede seg på en kommende virkelighet full av ukjente og sterkt disruptive krefter, men samtidig også en fremtid full av muligheter.

Ved å transformere oss til å bli en innovasjonsarena for våre medlemmer, ei lekegrind for uventede sammenhenger og ei sandkasse hvor man i fellesskap kan eksperimentere fram morgendagens løsninger, gjør vi sammen en fantastisk fremtid mulig.

Ved å melde deg inn i buildingSMART er du nemlig ikke bare med på å gjøre en fantastisk og grensesprengende virkelighet mulig, du kan også være med å forme den.

Medlemmene er og blir buildingSMARTs sjel. Dette vil forsterke seg i tiden framover.  Selv om vi søker utover og leter etter inspirasjon, metodikk og smarte løsninger, vil det være minst like viktig å samarbeide tettere med de ressursene som allerede er en del av organisasjonen. Vi ønsker å nå lenger ut og være en raus og inkluderende innovasjons-partner.

Vi har allerede en rekke spennende pilotprosjekter på gang og alle som ønsker å ta del i utviklingsarbeidet er hjertelig velkommen.

 

– – –