Om buildingSmart Norge

ÆRVERDIG BYGGNING: Bildet viser et horisontalsnitt gjennom andre etasje i NMBU Urbygningen. Rehabiliteringen har foregått på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Statsbygg har vært byggherre og Skanska Norge entreprenør. Av andre deltakere kan følgende med fordel nevnes. ARK/BIMK: 4B Arkitekter. RIB/RIG: Dr. techn K. Apeland. RIV/RIM: Erichsen & Horgen. RIE/RIBR: ÅF Infrastruktur. LARK: Bjørbekk & Lindheim. RIAKU: Brekke & Strand Akustikk. FOTO: 4B Arkitekter. Du kan lese mer om prosjektet her.

Medlemmer i 2017 - virksomheter og organisasjoner:

Budsjett

4 fast ansatte og 2 innleide

Verdier

Åpen
Nøytral, raus og inkluderende

Relevant
Smidig og lydhør

Ideel

Hvorfor buildingSMART?

Smartere deling av informasjon – for et bærekraftig bygd miljø.

Hvordan gjør vi det?

En nøytral arena for hele bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen.

Muliggjøre fri flyt av informasjon i livsløpet av et byggverk, og effektiv samhandling mellom alle aktører.

Alle løsninger basert på åpne standarder – for en brukerstyrt utvikling i fri konkurranse.

Hva gjør vi?

Styret har for 2018 satt opp disse områder foreningen skal fokusere på.

Historie

 • 1997 – Grunnlagt
 • 2010 – Opprettelse av sekretatiat
 • 2011 – Tverrfaglig brukerforum
 • 2012 – BIM-leveransekrav
 • 2013 – Læreplaner
 • 2013 – bSDD brukt i konkrete løsninger
 • 2013 – IFC4 ISO sertifisert
 • 2014 – buildingSMART-kurs
 • 2014 – Brukersertifisering
 • 2014 – Samarbeidsavtale med DiBK
 • 2015 – Lansering buildingSMART Norge Guiden
 • 2015 – Sentral rolle i «Felles veikart for digitalisering»
 • 2016 – Oppnådd milepælen 100 medlemmer og rundet 1000 følgere på Facebook og doblet antall ansatte
 • 2017 – Oppnådd milepælen 125 medlemmer, rundet 1500 følgere på Facebook, og 650 på Twitter, og atter doblet antall ansatte.

Etablerte brukergrupper

 • Arkitektbedriftene i Norge
 • Boligprodusentenes Forening
 • Byggevareindustriens Forening
 • Byggherreforum
 • Entreprenørforening, bygg og anlegg (EBA)
 • Tekniske entreprenører
 • Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
 • Virke Byggevarehandel

Vi samarbeider blant annet med

 • Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
 • Standard Norge
 • Prosjekt Norge
 • Smart Construction Cluster
 • Smart Construction Academy
 • BIM Center Norge AS
 • Smarte Byer Norge
 • De store, offentlige byggherreorganisasjonene: Statsbygg, Forsvarsbygg, Sykehusbygg, Helse Sør-Øst og Helse Midt
 • LCC Forum
 • BA-nettverket
 • Difi

 

 

Om styrets arbeid i 2017

Styret 2017

På årsmøtet 2017 ble følgende styre valgt:

Styreleder

Steinar Frydenlund, Helse Sør-Øst.

Nestleder

Jan Myhre, Statsbygg. Ny som nestleder (gjenvalgt som styremedlem)

Ordinære styremedlemmer

 • Øyvind Skarholt, Byggevareindustrien. Gjenvalg.
 • Birgit Farstad Larsen, COWI AS. Gjenvalg.
 • Øyvind Monrad-Krohn, GK Norge AS. Gjenvalg.
 • Kristin Omholt Jensen, Rendra AS. Gjenvalg.
 • ldar Kirkhorn, Trimble Solutions Sandvika AS. Gjenvalg.
 • Per Qvalben, Nye Veier AS. Ny.

Varamedlemmer til styret

 1. Tore Hoven, NTNU. Ny.
 2. Øivind Rooth, DiBK. Gjenvalg.
 3. Kai Henning Simensen, Arkitektbedriftene. Ny.

Det er ikke utbetalt noen godtgjørelse til styrets medlemmer i løpet av 2017.

Revisor

Jan Egil Aase i Forus Revisjon ble valgt som revisor for 2017.

Valgkomité

Årsmøtet valgte følgende valgkomité for valg i 2018:

 • Komitéleder: Jøns Sjøgren, Boligprodusentene
 • Anita Moum, SINTEF Byggforsk.
 • Bengt Herning, Virke Byggevarehandel.
 • Frode Mohus, Statsbygg.
 • Lars Chr. Fredenlund, coBuilder.
 • Steen Sunesen, Link Arkitektur.

Styremøter

Det har vært avholdt syv styremøter siden fjorårets årsmøte. Et møte ble avlyst på grunn av sykdom.

Medlemmer

Det var per 31.12.2017 125 medlemmer av buildingSMART Norge. Dette er 23 flere enn ved årets inngang. Dette viser at byggenæringen er stadig bedre representert i buildingSMART Norge, men det er samtidig klart at potensialet for å øke medlemsmassen fortsatt er betydelig.

Foreningen jobber for stadig større utbredelse i hele næringen. Det er fortsatt deler av næringen som ikke er godt representert, og som må være i fokus for markedsføring og kommunikasjon. I 2017 begynte vi et mer bevisst arbeid mot eiendomsforvaltning, gjennom deltakelse på seminarer for denne gruppen, og tema på våre egne arrangement.

Kontingent

Kontingentstrukturen besluttet på årsmøtet i 2012 er som følger:

Ordinære medlemmer  Kontingent NOK
Partnere minimum 500 000
Private og offentlige bedrifter betaler medlemskontingent iht. omsetning*
*Omsetning >1.000.000.000 110 000
*Omsetning 400-999.999.999 77 000
*Omsetning 150-399.999.999 55 000
*Omsetning 50-149.999.999 38 000
*Omsetning 25-49.999.999 22 000
*Omsetning 10-24.999.999 12 000
*Omsetning 5-9.999.999 7 000
*Omsetning 0-4.999.999 3 500
Offentlige etater 55 000
Bransjeorganisasjoner 28 000
Forskningsinstitutter 22 000
Tekniske etater og kommuner 9 500
Utdanningsinstitusjoner 5 500

 

Det ble i løpet av året gjort en omfattende gjennomgang og analyse av medlemsmassen og kontingentstrukturen. Dette medførte noen reguleringer av kontingenter for medlemmer som havnet i annen kategori. Konklusjonen fra gjennomgangen var at styret ikke så noe grunnlag for å endre kontingentstrukturen nå.

Partnere

Det ble ikke inngått noen nye partnerskapsavtaler i 2017.

«Strategiplan» og «Fokusområder»

Styret og sekretariatet har fulgt de retningslinjer som er dokumentert i «Strategiplan 2014-17» og «Fokusområder 2016-17.» Disse dokumenter beskriver foreningens formål og virke på et generelt nivå. Styret samarbeider fortløpende med administrasjonen om hvordan foreningens oppgaver skal prioriteres. I 2017 har styret utarbeidet en ny strategi for perioden 2018-2012. Denne er betydelig forenklet og spisset ift. tidligere strategier. For 2018 er det satt opp noen Fokusområder 2018 som angir en ramme for hva vi skal jobbe med. Basert på dette lager administrasjonen sine handlingsplaner og jobber for å utvikle foreningen.

Administrasjonen

Administrasjonen i buildingSMART Norge koordinerer den felles arena foreningen er i næringen. Dette innebærer den daglige drift og utvikling av en voksende organisasjon, samt planlegging, tilrettelegging og fasilitering av møter, arrangementer og utviklingsarbeid.

2017 var siste året administrasjonen hadde kontorplass hos Standard Norge. Siden antall faste ansatte det siste året har økt fra 1 til 4, er det ikke lenger plass i lokalene der. Den utvidede administrasjonen vurderte derfor flere alternativ, og endte opp med Mesh i Oslo sentrum som det beste. Organisasjonen flyttet dit ved nyttår 2018.

 

Administrasjonens arbeid er organisert slik

Daglig leder

Anstein Skinnarland har vært daglig leder i buildingSMART Norge fra 01.01.2016. Daglig leder er ansvarlig for daglig drift og utvikling av foreningen.

Prosjektledere

I november 2016 ansatte vi to prosjektledere, Sigve Pettersen og Jacky Chi Ho. Sigve begynte straks og Chi startet 1. juni 2017.

Ansvar: Organisere, gjennomføre, delta og fasilitere forskjellig utviklings- og standardiseringsprosjekter for buildingSMART og våre medlemmer.

Leder innovasjon og utvikling

I forbindelse med arbeidet med strategi og visjon for foreningen, ble Sigve Pettersen utnevnt til Leder innovasjon og utvikling.

Internasjonal prosjektkoordinator

Anne Østerbø Mevatne.

Kompetanserådgiver

Eilif Hjelseth, iBIM.

Ansvarlig for buildingSMART Norge sin kompetanseplan, inkludert læreplaner og sertifiseringsordning nasjonalt og internasjonalt, bedriftsnettverk kursutvikling, Studentpris, studentseminar, studentveiledning og utdanningssiden på www.buildingsmart.no.

Kommunikasjonsrådgiver

Morten Iversen, Webtekst AS.

Skriver nyhetsartikler og mediesaker og er ansvarlig for nyhetsbrev og pressemeldinger mv. Utfører andre kommunikasjonsrelaterte oppgaver etter avtale med daglig leder.

Regnskap

Regnskapsfører i 2017 har vært SpareBank 1 Regnskapshuset BV AS.

Foreningens midler brukes utelukkende til verdiskapende aktiviteter som utvikler og implementerer åpenBIM i Norge og internasjonalt. De største utgiftspostene i budsjettet for 2017 har vært:

 • Lønn daglig leder.
 • Rekruttering, ansettelse og lønn til prosjektleder.
 • Medlemskap og deltakelse i buildingSMART International.
 • Drift og utvikling buildingSMART Norge Guiden.
 • Administrative kostnader til sekretariatet.
 • Nyhetsbrev og informasjonsarbeid.

 

Undergrupper

Det er etablert to norske undergrupper. Disse fungerer som nasjonale speilkomiteer til henholdsvis brukergruppen (IUG – International User Group) og den tekniske gruppen.

Teknisk undergruppe

Teknisk undergruppe gir norske brukerinnspill til utvikling av buildingSMART-standardene og representerer Norge i de tekniske toppmøtene i buildingSMART International som blir holdt hvert halvår. Undergruppene har gjort en viktig oppgave for å sikre norske interesser i det tekniske standardiseringsarbeidet.

Ole Kristian Kvarsvik er på årsmøtet utnevnt som leder av den tekniske undergruppen.

Gruppens medlemmer, og deres deltakelse internasjonalt er:

 • Bjørn Stangeland – Blant annet medlem av ISG, Implementation Support Group, en gruppe programvareutviklere som implementerer IFC.
 • Håvard Bell, medlem av MSG – Model Support Group som utvikler IFC-modellen.
 • Kjell Ivar Bakkmoen, leder av den internasjonale brukergruppen, IUG.
 • Sigurd Wirstad, forsvarsbygg – erfaren bruker.
 • Øivind Rooth, Leder av Regulatory Room.

 

Tverrfaglig brukerforum

Tverrfaglig brukerforum er en felles tverrfaglig arena for å definere og jobbe mot felles mål om effektivisering av byggenæringen, på strategisk nivå. Det består av representanter fra de bransjespesifikke brukergruppene, og er et rådgivende organ for styret og daglig ledelse i buildingSMART Norge, og bidrar til oppfyllelse av foreningens strategiplan.

Styret ble på årsmøtet pålagt å organisere arbeidet med Tverrfaglig brukerforum. Styret har delegert ledelsen av denne til daglig leder, Anstein Skinnarland. Gruppen møttes 6 ganger i 2017.

Brukergrupper som er representert i Tverrfaglig Brukerforum er:

 • Arkitektbedriftene i Norge.
 • Entreprenørforeningen for Bygg og Anlegg.
 • Tekniske entreprenører.
 • Rådgivende Ingeniørers Forening.
 • Virke byggevarehandel.
 • Boligprodusentenes forening.
 • Byggevareindustriens forening.

Andre bransjer er representert gjennom enkeltpersoner som representerer bransjen for buildingSMART Norge.

I tillegg deltar følgende som liaison:

 • Direktoratet for Byggkvalitet.
 • Standard Norge.

 

Samarbeidsavtale med Direktoratet for Byggkvalitet

I 2014 tegnet Direktoratet for Byggkvalitet samarbeidsavtale med buildingSMART Norge. Avtalen definerer felles fokusområder. I tillegg følges avtalen opp med et årlig vedlegg som omfatter konkrete prosjekter og finansiering av disse. I 2017 bevilget….

buildingSMART Norge i Norden

buildingSMART Norge deltar i det nordiske samarbeidet og har observatørstatus i buildingSMART Nordics styremøter. Daglig leder er buildingSMART Norges observatører i det nordiske styret.

Deltakelse på internasjonale møter

buildingSMART Norge og det norske miljøet har vært godt representert på de internasjonale møtene. Norge har hatt så mange delegater at vi har kunnet sikre deltakelse i alle parallelle sesjoner og mange arbeidsgrupper.  I 2017 ble møtene, buildingSMART International Summits, som avholdes hvert halvår, arrangert i Barcelona og London.

 

Internasjonal representasjon

buildingSMART International board:

 • Jan Myhre, nestleder.

Management Executive: 

 • Kjell Ivar Bakkmoen.

Standards Committee: 

 • Håvard Bell (for Catenda).
 • Lars Christian Fredenlund (for coBuidler)
 • Ole Kristian Kvarsvik (for bSN).
 • Øivind Rooth (For DiBK).
 • Anstein Skinnarland (for bSN).
 • Bjørn Stangeland (for Nemetschek).

 

International User Group: 

 • Kjell Ivar Bakkmoen (Leader).
 • Anstein Skinnarland.
 • Bjørn Stangeland.

 

Andre deltakere i Rooms og arbeidsgrupper: 

 • Håvard Bell (Product Room og Technical Room).
 • Kjell Ivar Bakkmoen (Building Room SC).
 • Øivind Rooth (Regulatory Room).
 • Bjørn Stangeland (Technical Room).
 • Inge Vidar Aarseth (Building and Product Rooms).
 • Johnny Jensen (Infra Room).
 • Aleksander Bjaaland (Product Room).
 • Lars Bjørkhaug (Product Room).
 • Lars Christian Fredenlund (Product Room).
 • Halvard Gavelstad (Product Room).
 • Per Jæger (Product Room og Technical Room).
 • Jacob Mehus (Product Room).
 • Jøns Sjøgren (Product Room).
 • Jorulv Rangnes (Product Room).
 • Espen Schulze (Product Room).
 • Sigve Pettersen (bSDD Proposition Task Team, Infrastructure Room, Product Room, Rebar & Precast).
 • Steen Sunesen (flere arbeidsgrupper).
 • Eilif Hjelseth (Professional Certification).
 • Chi Ho Lau (Product Room, PDT WG, bSDD Proposition Task Team)
 • Anstein Skinnarland (Building Room og flere arbeidsgrupper).