Kompetanse

Illustrasjon: Statsbygg. Kunst- og designhøgskolen i Bergen samarbeider med Statsbygg og Kunnskapsdepartementet om samlokalisering av alle KHiB sine funksjoner i Møllendal. Arbeidene med bygget går som planlagt og antatt innflytning er mai 2017- Du kan lese mer om prosjektet her.

Kompetanse – én av fire pilarer

Kompetanse om hvordan man jobber optimalt i BIM-prosjekter bygd på åpne standarder ble i 2017 trukket fram av byggenæringens «Digitalt veikart» som én av fire forutsetninger som ligger til grunn for at byggenæringen skal lykkes med å bli heldigitalisert. I buildingSMART Norge har vi også i 2017 jobbet målrettet for å løfte den samlede kunnskapen i næringen.

Kompetanseprogrammet

buildingSMART Norge utviklet for noen år siden et eget kompetanseprogram. Programmet omfatter så langt tre læreplaner og er modulbasert. «Basismodulen» er felles og de to andre modulene er rollespesifikke for henholdsvis byggherre og rådgiver/entreprenør. Bruk av læreplanene er tilgjengelig vederlagsfritt for våre medlemmer. I 2015 ble læreplanene oversatt til engelsk, noe som igjen har ført til stadig større internasjonal interesse og oppsikt i løpet av de siste årene.

Brukersertifisering i åpenBIM

Som et ledd i kompetanseprogrammet har vi også utviklet en løsning for brukersertifisering. Sertifiseringsløsningen er en web-basert, flervalgs-oppgave basert på de ovennevnte læreplaner. Sertifiseringen avklarer om deltakerne har kompetansen som kreves. Ved bestått eksamen utstedes automatisk et diplom som dokumenterer at brukeren forstår de grunnleggende prinsippene for hvordan man jobber i et BIM-prosjekt.

buildingSMART Professional Certification

I 2017 ble buildingSMART Professional Certification lansert av buildingSMART International, basert på det norske programmet. Dette blir et et globalt referansenivå for åpenBIM kompetansevurdering.

Utdanningskoordinator

Dagens elever er fremtidens aktører på arbeidsmarkedet. Disse er viktige for buildingSMART Norge og vi støtter av den grunn fagskole-elever, bachelor- og masterstuderende som tar utdannelse hvor utvikling og bruk av åpenBIM er viktig. Det er avgjørende at utdanningen omfatter bruken av åpenBIM og gir en grunnleggende forståelse av hvordan ny teknologi påvirker måten BAE-næringen jobber på. I dag. I morgen. I overmorgen.
Av samme grunn har buildingSMART Norge en dedikert utdannings-koordinator. En rolle som i dag bekles av Eilif Hjelseth. Utdannings-koordinatorens oppgave er å arrangere studentseminarer, støtte faglærere og studerende i deres arbeid med undervisning og oppgaveløsning.

Studentseminaret

Studentseminaret er en arena hvor byggenæringen og buildingSMART-miljøet skal gi de studerende oversikt, innsikt og kompetanse i forretningsprosesser, praktisk bruk av ny teknologi og metode. Seminaret knytter også skolene, de studerende og den lokale næringen tettere sammen.

På «Studentseminaret 2017» – som rent faktisk ble avholdt 9. januar 2018 – samlet fagskolen i Oslo og Akershus nærmere 300 studenter og en lang rekke profesjonelle virksomheter til det brått voksende arrangementet. Fokuset var åpenBIM og tverrfaglig samhandling.

I tillegg til en rekke eminente foredrag var det lagt opp til at studenter og de respektive virksomhetene kunne mingle og knytte kontakt på et informasjons-torg. En form som har vist seg svært effektiv når det kommer til å skape relasjoner mellom en næring i beit for kloke BIM-hoder og studenter på jobb-jakt.

Utdanningsprisen 2017

buildingSMART Norge har i flere år jobbet for å støtte og motivere studenter og utdanningsinstitusjoner som underviser og benytter åpenBIM. Dette for å sikre økt kompetanse og jevn tilflyt av talenter innen fagfeltet vårt.
Utdanningsprisen er i så måte ment som et tydelig signal om at studentoppgaver er en kilde til oppdatert kunnskap og bredere utnyttelse av løsninger tuftet på åpenBIM. Vi deler hvert år ut «buildingSMART Norges Utdanningspris» for beste oppgavebesvarelse. Kriteriene for premiering av oppgavene er i det store og hele basert på hvorvidt – og i hvilken grad – den omhandler bruk av åpenBIM, og om den tilfører viktig viten.

Det sendes inn stadig flere og bedre elevarbeider til buildingSMARTs Utdanningspris. I 2017 mottok juryen 34 relevante oppgaver. Det ligger nå mer enn 250 studentoppgaver ute på våre nettsider.

Oppgaven juryen falt for i 2017 var «BIM i eByggesak – Implementering av BIM i kommunal forvaltning for effektiv, likebehandlet og kvalitetssikret byggesaksbehandling»

buildingSMART Studentpris 2017 gikk til en omfattende oppgave om digitalisering av byggesaksprosess. Oppgaven skal sørge for mer effektiv byggesaksprosess, økt grad av selvbetjening og mer likebehandling innen kommunal forvaltning.

FOTO: Morten Iversen, Webtekst AS

«Dette er et prosjekt vi la ned vanvittig mye tid og krefter i. Til sammen har vi nok brukt et årsverk. Derfor er det veldig kjekt å få anerkjennelse for innsatsen.», sa student Kjetil Egeli (39), som fikk prisen sammen med Stig Røstadli og Simon Werner. Alle tre studenter ved NTNU Gjøvik.

Oppgaven de tre studentene utarbeidet på tampen av sitt årsstudium i BIM, har utspring i den pågående digitaliseringen av byggesaker som det jobbes med i staten, flere direktorater, kommuner og ikke minst i byggenæringen.

Du finner alle innsendte studentoppgaver opp gjennom årene, her.