Styrets beretning

Last ned PDF-versjonen

Styret 2015

På årsmøtet 2015 ble følgende styre valgt:

Styreleder

Steinar Frydenlund, Helse Sør-Øst.

Nestleder

Gabrielle Bergh, LINK arkitektur.

Ordinære styremedlemmer

Anstein Skinnarland, COWI.

Idar Kirkhorn, Vianova Systems.

Jan Myhre, Statsbygg.

Rupert Hanna, Skanska.

Ole Kristian Kvarsvik, Nosyko/dRofus.

Øyvind Skarholt, Byggevareindustriens Forening.

Varamedlemmer

Vara 1: Øyvind Monrad-Krohn, GK Norge.

Vara 2: Ingolf Sundfør, Fagskolen Oslo Akershus.

Vara 3: Øivind Rooth, DiBK.

Utskifting av styremedlem

Etter at daglig leder Steen Sunesen sa opp i juni, gjennomførte styret en åpen og grundig ansettelsesprosess som endte opp med at Anstein Skinnarland ble ansatt som ny daglig leder, med tiltredelse i buildingSMART Norge 1. januar 2016. Skinnarland – som fram til da hadde sittet i styret – kunne av den grunn ikke tiltre stilling og samtidig være med å legge premissene for sitt fremtidige arbeid. Birgit Farstad Larsen ble derfor innstilt som nytt styremedlem fra COWI. Farstad Larsen fikk støtte fra et enstemmig styret og tok over Skinnarlands rolle. På årsmøtet 2016 så derfor styret ut som følger:

Styreleder

Steinar Frydenlund, Helse Sør-Øst.

Nestleder

Gabrielle Bergh, LINK arkitektur.

Ordinære styremedlemmer

Birgit Farstad Larsen, COWI.

Idar Kirkhorn, Vianova Systems.

Jan Myhre, Statsbygg.

Ole Kristian Kvarsvik, Nosyko/dRofus.

Rupert Hanna, Skanska.

Øyvind Skarholt, Byggevareindustriens Forening.

Varamedlemmer

Vara 1: Øyvind Monrad-Krohn, GK Norge.

Vara 2: Ingolf Sundfør, Fagskolen Oslo Akershus.

Vara 3: Øivind Rooth, DiBK.

Det er ikke utbetalt noen godtgjørelse til styrets medlemmer i løpet av 2015.

Revisor

Jan Egil Aase i Forus Revisjon ble valgt som revisor for 2015.

Valgkomité

Årsmøtet valgte følgende valgkomité i 2015:

Komiteleder: Anita Moum, Sintef Byggforsk.

Kaare Kleven, Sweco.

Jøns Sjøgren, Boligprodusentene.

Bengt Herning Virke Byggevarehandel.

Lars Chr. Fredenlund, coBuilder.

Frode Mohus, Statsbygg.

Styremøter

Det har vært avholdt syv styremøter siden fjorårets årsmøte.

Medlemmer

Det var per 31.12.2015 86 medlemmer av buildingSMART Norge. Medlemmer som til sammen representerer omtrent en fjerdedel av den samlede omsetningen i den norske byggenæringen. Vi kan derfor trygt si at byggenæringen er godt representert i buildingSMART Norge. Samtidig er det også åpenbart at potensialet for å øke medlemsmassen er betydelig.

En av foreningens klareste prioriteringer har alltid vært å øke byggenæringens effektivitet og ressursbevissthet gjennom å fremme bruken av åpenBIM i flest mulig prosjekter. Styret og sekretariatet jobber av den grunn kontinuerlig videre for å få flere medlemmer. Spesielt interessert er styret i å knytte til seg flere medlemmer innenfor segmentene «byggherrer» og «entreprenører» og især på infrastruktursiden av næringen.

Ikke bare er disse sentrale i enhver byggeprosess, de er også ytterst sentrale når det kommer til å kunne kreve bruk av åpenBIM i de respektive prosjekter.

Kontingent

Kontingentstrukturen besluttet på årsmøtet i 2012 er som følger:

 

Ordinære medlemmer  Kontingent NOK
Partnere minimum 500 000
Private og offentlige bedrifter betaler medlemskontingent iht. omsetning*
*Omsetning >1.000.000.000 110 000
*Omsetning 400-999.999.999 77 000
*Omsetning 150-399.999.999 55 000
*Omsetning 50-149.999.999 38 000
*Omsetning 25-49.999.999 22 000
*Omsetning 10-24.999.999 12 000
*Omsetning 5-9.999.999 7 000
*Omsetning 0-4.999.999 3 500
Offentlige etater 55 000
Bransjeorganisasjoner 28 000
Forskningsinstitutter 22 000
Tekniske etater og kommuner 9 500
Utdanningsinstitusjoner 5 500

 

Partnere

Det er ingen nye partnerskapsavtaler for 2015.

«Strategiplan» og «Fokusområder»

Styret og sekretariatet har fulgt de retningslinjer som er dokumentert i Strategiplan 2014-17 og Fokusområder 2014-15. Disse dokumenter beskriver foreningens formål og virke på et generelt nivå. Styret samarbeider fortløpende med sekretariatet om hvordan foreningens oppgaver skal prioriteres. Forslag til revidert versjon av dokumentet Fokusområder 2014-15 forelegges årsmøtet 2016 til godkjennelse.

Sekretariatet

Sekretariatet i buildingSMART Norge planlegger, tilrettelegger og utfører det daglige arbeidet med informasjon, møter, arrangementer og utviklingsarbeid. I 2015 ble det utført en god og grundig jobb. buildingSMART Norge legger vekt på et godt arbeidsklima, likestilling og solid, etisk adferd. buildingSMART Norge er bevisst og legger i alle sammenhenger vekt på at våre aktiviteter utføres mest mulig ressurseffektivt med hensyn til miljøet.

Sekretariatet leier kontorplass hos Standard Norge. Lokaliseringen gir et godt samarbeidsklima med Standard Norge.

Sekretariatets arbeid er organisert slik:

Daglig leder

Til og med 31. desember 2015 var daglig leder Steen Sunesen. Da sluttet han i buildingSMART Norge for å gå over i annen stilling i annet firma.

Daglig leder er ansvarlig for ledelse, planlegging og gjennomføring av foreningens aktiviteter.

Utdanningskoordinator

Eilif Hjelseth, iBIM.

Ansvar: Studentpris, studentseminar, studentveiledning og utdanningssiden på www.buildingsmart.no.

Informasjonskonsulent

Morten Iversen, Webtekst AS.

Ansvar: Kommunikasjonsplan, nyhetsbrev, hjemmeside, medie- og samfunnskontakt.

buildingSMART Norge Konferansen

Monica Andersen.

bSN Guiden Prosjektfasilitator

Øyvind Rakkestad, Rendra

Brukergrensesnitt, dokumentasjon og fasilitering av møter.

bSN Guiden Prosjektkonsulent

Lars Idar Vegsund, Norconsult. Rådgivning og kravspesifikasjon.

RLOM i bSDD

(RLOM, Real Life Object Mapping = Objektlisten i blant annet bSN Guiden med kobling til IFC4, bSDD = bS Dataordbok). Lars Bjørkhaug, Catenda.

Regnskap

Regnskapsfører i 2015 har vært SpareBank 1 Regnskapshuset BV AS.

Kostnader

Foreningens midler brukes utelukkende til verdiskapende aktiviteter som utvikler og implementerer åpenBIM i Norge og internasjonalt. De største utgiftspostene i budsjetter for 2015 var:

 • Utvikling av buildingSMART Norge Guiden.
 • Administrative kostnader til sekretariatet.
 • Nyhetsbrev og informasjonsarbeid.
 • Videreutvikling – og oversettelse til engelsk – av buildingSMART Norges læreplaner og brukersertifisering.
 • Populering av RLOM i bSDD (RLOM = Objekttypelisten som brukes i bla. bSN Guiden med kobling til IFC4, bSDD = bS Dataordbok).
 • Den internasjonale kontingent vi betaler som eget chapter i buildingSMART International og for deltakelse i buildingSMART International Product Room Steering Committee.

Undergrupper

Det er etablert to norske undergrupper. Disse fungerer som de nasjonale speilkomiteer til henholdsvis brukergruppen (IUG – International User Group) og den tekniske gruppen.

Teknisk undergruppe

Undergruppen har holdt en rekke møter med fokus på norske brukerinnspill til programvaresertifiseringskrav i forhold til IFC4 og forberedelser til de tekniske møtene i buildingSMART International Summits som blir holdt hvert halvår. Undergruppene har gjort en viktig oppgave for å sikre norske interesser i det tekniske standardiseringsarbeidet. Ole Kristian Kvarsvik (dRofus/bSN styret) er på årsmøtet utnevnt som leder av den tekniske undergruppen. Øvrige som har vært aktive er:

 • Bjørn Stangeland – Blant annet medlem av ISG International Support Group, en gruppe programvareutviklere som implementerer IFC.
 • Håvard Bell, medlem av MSG – Model Support Group som utvikler IFC-modellen.
 • Kjell Ivar Bakkmoen, leder av den internasjonale brukergruppen IUG.
 • Sigurd Wirstad, forsvarsbygg – erfaren bruker.
 • Øivind Rooth, DiBK – som har bidratt med finansiering av komponentene som er viktig for åpenBIM og norske interesser.
 • Steen Sunesen, buildingSMART Norge.

Tverrfaglig brukerforum

Tverrfaglig Brukerforum er den øverste operative enhet i buildingSMART Norge. Tverrfaglig Brukerforum organiserer de etablerte faglige BIM brukergruppene – utvalg som møtes seks ganger i året. Undergruppen koordinerer tiltak på tvers av de faglige brukergruppene og gjennomfører felles tiltak når det er behov for dette.

Styret ble på årsmøtet pålagt å organisere arbeidet med brukerundergruppen. Styret har delegert ledelsen av denne til daglig leder. Steen Sunesen har frem til 31. desember 2015 vært leder av brukerundergruppen.

Brukergrupper som er representert i Tverrfaglig Brukerforum er:

 • Arkitektbedriftene i Norge.
 • Entreprenørforeningen for Bygg og Anlegg.
 • Norsk Teknologi.
 • Rådgivende Ingeniørers Forening.
 • Virke varehandel.

I tillegg deltar følgende som liaison:

Direktoratet for Byggkvalitet.

Standard Norge.

Samarbeidsavtale med Direktoratet for Byggkvalitet

I 2014 tegnet Direktoratet for Byggkvalitet samarbeidsavtale med buildingSMART Norge. Avtalen definerer felles fokusområder. I tillegg følges avtalen opp med et årlig vedlegg som omfatter konkrete prosjekter og finansiering av disse. I 2015 fikk buildingSMART Norge finansiert oppdrag for NOK 300.000 som gikk til gjennomføring av forprosjekt for BIM i Sørum. Leveransen i forprosjektet var prosjektbeskrivelse og søknad om finansiering av hovedprosjektet. Hovedprosjektet skal utvikle bruken av BIM i søknadsprosesser, for kommuner som bestiller og byggeier (FDVU). buildingSMART Norge brukte i tillegg midlene på delfinansiering av buildingSMART Norge Guiden, utvikling av buildingSMART Guide-versjon for DiBK med krav til byggesak, forstudie om nytteverdi av buildingSMART Dataordbok i bruk av BIM til byggesak, FDVU og energiberegning.

Samarbeidsavtale med Prosjekt Norge

I starten av 2015 tegnet Prosjekt Norge samarbeidsavtale med buildingSMART Norge. Avtalen definerer felles fokusområder og kan – hvor det er relevant – følges opp i konkrete samarbeidsprosjekter.

buildingSMART Norge i Norden

buildingSMART Norge deltar aktivt og målrettet i det nordiske samarbeidet. buildingSMART Norge har observatørstatus i buildingSMART Nordics styremøter.

Daglig leder og styreleder er buildingSMART Norges observatører i det nordiske styret.

Deltakelse på internasjonale møter

buildingSMART Norge og det norske miljøet har vært godt representert på de internasjonale møtene. Norge har hatt så mange delegater at vi har kunnet sikre deltakelse i alle parallelle sesjoner og arbeidsgrupper.

I 2015 ble møtene i buildingSMART International Summits, som avholdes hvert halvår, arrangert i henholdsvis Watford, England i mars og i Singapore i oktober. Årsmøtet, International Council, ble i år holdt i Paris i juni.

Internasjonale verv

I 2015 har følgende nordmenn hatt tillitsverv i buildingSMART International:

 • Executive Board, Jan Myhre, Statsbygg.
 • Technical Board, IUG Chair Kjell Ivar Bakkmoen, Sykehusbygg.
 • Infrastructure Room, Johnny Jensen, ViaNova Systems;
 • Regulatory Room, Øivind Rooth, DiBK.
 • Technical Room, Ole Kristian Kvarsvik, dRofus.
 • Product Manager IFC 2×3, Bjørn Stangeland, DDS.
 • Product Room Steering Committee, Jøns Sjøgren, Boligprodusentene.
 • Building Room, daglig leder bS Norge.

buildingSMART Norge Arrangement

Medlemsmøter

Det er avholdt 4 medlemsmøter i 2015. Med tema:

18.03.2015, buildingSMART Norge Guiden lanseringsdemonstrasjon og diskusjon av implementering.

21.05.2015, BIM-objekter / NS 8360.

17.09.2015, FDVU / FM – Show and tell.

25.11.2015, LEAN Design and Construction og BIM.

buildingSMART Norge Konferansen

Det er avholdt en vellykket buildingSMART-konferanse 14. april «buildingSMART Norge – løfter BAE-næringen» der blant annet byggepolitikk ble tatt opp som tema med innleder fra kommunaldepartementet.

Studentseminar

Studentkonferansen 20.november førte til et rekordstort oppmøte på rundt 250 deltakere. Den ble arrangert av foreningen BIMfag, Fagskolen Oslo Akershus og buildingSMART Norge.

Lilleaker, 17. februar 2016