Årsrapport 2017

Illustrasjon: Statsbygg. «Nytt Nasjonalmuseum» var ett av de aller første prosjektene hvor Statsbygg forlangte løsningsforslag levert digitalt på en felles BIM-server. Du kan lese mer om prosjektet her.

2017 – Et år i Transit

 

2017 var et hektisk og begivenhetsrikt år for buildingSMART. Både internasjonalt og for vår norske avdeling. Organisasjonen vokste og ble stadig mer profesjonalisert. Norsk deltagelse og innflytelse i de halvårige toppmøtene på internasjonalt plan økte. På høstmøtet i London var det totalt 36 nordmenn til stede på hele eller deler av møtet. Dette utgjør mer enn 10 prosent av alle deltagerne fra verden totalt sett.

Vi kan være fornøyde og stolte av at vi som land markerer oss i ledelse og deltakelse buildingSMART International, CEN og ISO. Det er ikke uten grunn at to av tre nye medarbeidere i den internasjonale administrasjonen er rekruttert her og har sine ansettelsesforhold knyttet til buildingSMART Norge. Selv om vi har tradisjon for å bistå og tilrettelegge i innledende faser når barrierer skal sprenges og nytt territorie erobres, viser disse ansettelsene også at vår moderorganisasjon i sannhet er internasjonal og evner å bruke sine ressurser også i de nasjonale avdelingene.

Vi kan være stolte, men det er viktig å understreke at stadig flere andre lokale avdelinger trår til. Det kan vi meget vel se mer av i tiden som ligger foran oss.

Ledelsen i vår moderorganisasjon har oppsummert den brede aktiviteten og gode utviklingen av den internasjonale organisasjonen og de ulike buildingSMART-standardene i 20117 her. (Link)

 

For stor til å forbigås i stillhet

I følge byggenæringens Digitalt veikart / Samarbeid for digitalisering vil man med en gjennomgripende digitalisering kunne rasjonalisere seg til en besparelse på intet mindre enn 25 prosent. Det blir ganske voldsomme tall når vi vet at en samlet byggenæring omsetter for rundt 540 milliarder kroner.
En mulig gevinst på over 100 milliarder er vanskelig å overse i lengden. Heldigvis virker det da også som om potensialet sakte men sikkert begynner å gå opp for både politikere og andre representanter for myndighetene. Hør bare her:

  • På spørsmål fra BNLs Jon Sandnes – under Byggenæringens politiske spørretime arrangert av Veidekke i fjor vår – svarte Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at han var for offentlige byggherrers krav til digitale gjennomføringsmodeller i alle prosjekter. Noe Nye Veier, Statens vegvesen og BaneNor også sier klart og tydelig at de faktisk vil ha.
  • Under Arendalsuka i fjor sommer overhørte jeg Arbeiderpartiets representant Marianne Martinsen nevne at digitalisering av byggeprosessene ikke bare gir et stort potensiale for besparelser, men at det også åpnet muligheter for økt eksport.
  • I et møte med Frps statssekretær Bjørnar Laabak har vi fått klare signaler om at han ser og forstår at sømløs flyt av korrekt informasjon – utvekslet på åpne og frie standarder – er avgjørende for digitaliseringen.
  • At Erna Solberg brukte hele sin åpningstale på Byggedagene 2017 på å skissere hvordan Norge skal bli en digital vinner, er også et sterkt signal om at våre anstrengelser for å bli hørt har båret frukter. Så ryktes det da også at Statsministeren vil være til stede når Byggenæringen underskriver samarbeidsavtalen om «Digitalt veikart» under ByggReisDeg.

 

Interoperabilitet også for infra

At både Nye Veier og Statens vegvesen i løpet av fjoråret meldte seg inn i buildingSMART Norge, er også en god indikasjon på at næringsgrenen som sysler med infrastruktur ønsker åpenBIM. Det er da heller ikke tilfeldig at området med absolutt høyest aktivitet om dagen i buildingSMART International er nettopp interoperabilitet mellom standardene for geografiske informasjonssystemer og BIM. Vi har også satt et skarpere fokus på dette i buildingSMART Norge, noe som blant annet har resultert i at vi nå samler alle interesserte i en splitter ny brukergruppe øremerket BIM for Infrastruktur. Helt på linje med Digitalt Veikart og en stadig mer ambisiøs strategi.

 

Jobber og brukerengasjement

Av de mange andre tingene vi har jobbet med her hjemme i løpet av 2017 vil vi spesielt få lov til å trekke fram følgende:

  • Vi la ned en solid innsats i det viktige arbeidet med å etablere en forvaltningsenhet for – og profesjonaliseringen av – buildingSMART Dataordbok (bSDD.)
  • Vi satte et skarpere fokus på infrastruktur. Og avholdt første desember et oppstartsmøte for «Infrastruktur-rom» i Norge.
  • Verd å nevne i denne sammenhengen er det også at i løpet av 2017 har Nye Veier og Statens Vegvesen meldt seg inn, og vi har dialog med BaneNOR.
  • I løpet av året har vi tiltrukket oss intet mindre enn 26 nye medlemmer.
  • Vi har hatt en målrettet utvikling av våre eksisterende brukergrupper.

 

«Slack» – en direkte kommunikasjonskanal

Vi har hatt en sterk vekst i følgere på Facebook, Twitter og LinkedIn, men kanskje mest lovende er vi i løpet av kort tid har fått 208 personer til å bli en del av vårt «team» på Slack. Et medie som gir oss langt større muligheter for direkte dialog og presis informasjonsdeling mellom mange personer, ulike grupperinger og miljøer. Vi har valgt å holde Slack-teamet åpent for alle som vil delta, og ikke bare medlemmer. Tanken er at åpenhet og inkludering på sikt vil gi mer engasjement og et bredere spekter av innspill. Noe som igjen vil øke medlemsmassen.

 

Samarbeid

buildingSMART Norge skal være en nøytral arena for hele bygge-. anleggs- og eiendomsnæringen. En arena som muliggjør fri flyt av informasjon i hele livsløpet til et byggverk og på den måten skape effektiv samhandling mellom alle aktører. For å kunne være dette tror vi det er viktig å samarbeide med andre relevante foreninger og nettverk. I fjor samarbeidet vi blant annet tett med organisasjoner som Smart Construction Cluster og Bedriftsnettverk for kursutviklere, GS1, BIM Verdinettverk, NKF, NBEF, ITS Norge og Smarte Byer Norge. Vi vil fortsette å utvikle slike samarbeid for å nå stadig bredere ut med våre idéer, standarder og metoder.

 

Utviklingen av foreningen

I løpet av året som gikk ble administrasjonen kraftig forsterket og utvidet med BIM-kapasitetene Sigve Pettersen og Chi Ho Lau. Den nye administrasjonen fant sin form og rollefordeling, og Anne Østerbø Mevatne ble rekruttert. Med dette består teamet av fire fast ansatte og to innleide. Alle er ressurser som utfyller hverandre og har komplementære egenskaper som det skal bli morsomt å utvikle videre.

I fjor høst ble det jobbet mye med å oppdatere foreningens strategi. Den nye strategien vil på den ene siden bli betydelig forenklet, men samtidig tilpasset en raskt omskiftelig og uforutsigbar virkelighet som vil kreve større fleksibilitet og tilpasningsdyktighet av oss.

For å få albuerom til å vokse og utvikle oss videre – og ikke minst rom til et voksende antall ansatte – flyttet vi ved årskiftet til Mesh – The Creators Community, hvor vi håper å finne gode arbeidsforhold og inspirasjon i et bredt nettverk og flere spennende miljøer– og vi tror at det vil være lettere for våre medlemmer og andre å komme til oss og finne en inspirerende møteplass.

 

Vi trenger vår medlemmer, våre medlemmer trenger oss

Medlemmene er buildingSMART Norges fundament og sjel. Ikke bare sikrer våre medlemmer landet en mer effektiv, konsistent og bærekraftig BAE-næring, medlemskapet gir også en rekke direkte fordeler for de deltagende virksomheters organisasjon og dens ansatte. Fordeler som en samlet, norsk byggenæring nyter godt av hver dag.

Vi setter stor pris på våre medlemmer som gjør alt dette mulig og ønsker et fortsatt godt samarbeid fremover. Sammen kan vi gjøre en forskjell. Sammen kan vi skape en sunn, lønnsom og bærekraftig næring. La meg få lov til å benytte denne glimrende anledningen til å takke våre medlemmer, våre samarbeidspartnere og alle de mange aktive personene som har stått på for det viktige løftet vi sammen gjør. Hver dag. Dager og dyktige mennesker som til sammen gjorde 2017 til ett år å bite seg merke i.

Takk!

Anstein Skinnarland, Oslo, 21.mars 2018